Aby sme stanovené ciele dosiahli spoločne, ponúkame vám naše odborné znalosti v oblasti úrodnosti pôd, pôdnych rozborov, či plánovania a realizácie potrebných opatrení (vápnenie, hnojenie, spracovanie pôdy, atď.).

Prečo sme presvedčení o nevyhnutnosti vápnenia?

Pretože vápnenie je základom úrodných pôd a vysokých ziskov!

1. Dostupnosť živín
Kyslé pôdy sa vyznačujú veľmi nízkou dostupnosťou živín pre rastliny. Vápno neutralizuje pôdne kyseliny a sprístupňuje živiny.

2. Pôdna štruktúra
Pôdnu štruktúru ovplyvňuje predovšetkým prítomnosť vápnika a horčíka. Vápno je hlavným zdrojom vápnika a/alebo horčíka.

3. Pôdna mikroflóra a humus
Neutrálne pôdne pH je kľúčovým faktorom pre aktivitu pôdnych organizmov. Vápno stabilizuje pôdne pH na neutrálnu hodnotu.

Ako to funguje v praxi:

1. Bezplatná konzultácia
Zhodnotenie existujúcich pôdnych rozborov. Ak rozbory ešte nemáte – naplánovanie odberu a vyhodnotenia nových pôdnych vzoriek.

2. Pôdny rozbor
Analýza pôdnych vzoriek v nezávislom laboratóriu a naplánovanie potrebných opatrení.

3. Vyhodnotenie získaných dát
Zhodnotenie výsledkov pôdnych rozborov, návrh a realizácia potrebných opatrení.

4. Kontrola úspešného prevedenia
Počas celého procesu sme vám k dispozícii a spoločne sledujeme úspešnosť prevedenia.

Vápnenie

Vápno ako hnojivo používali už starovekí Kelti a neskôr Rimania už niekoľko storočí pred Kristom. Rímsky vzdelanec Marcus Terenhius Varro (116-27 pred naším letopočtom) vo svojich knihách „O poľnohospodárstve“ píše, že vápnenie dodáva pôde úrodnosť na 30 až 80 rokov. Dnes už vieme, že dôležitú úlohu zohráva tiež výber správneho druhu vápna, optimálna dávka a vhodné načasovanie aplikácie.

Dôležitosť vápnenia vyjadruje jeden z najuznávanejších európskych odborníkov v oblasti úrodnosti pôd svojim mottom:

„Vápnenie nie je všetkým, no bez vápnenia – zvyčajne býva všetko ničím … “

citované od:
Dipl. Ing (FH) Max Schmidt (odborník v oblasti pôdoznalectva)

Plánovanie potrebných opatrení

Máte už spravený pôdny rozbor. Jeho výsledky na základe merania KVK (Katiónovej Výmennej Kapacity) poukazujú na to, že vzorka vašej pôdy obsahuje 50% vápnika a 25% horčíka, a tento stav je potrebné riešiť.

Prípadne máte ťažkú, ílovitú pôdu a chcete zlepšiť jej štruktúru.

Pýtate sa čo robiť – aké konkrétne opatrenia prijať?

Zhodnotiac vaše existujúce pôdne rozbory – vypracujeme návrh opatrení, ktoré treba prijať, prípadne urobíme nové pôdne rozbory a odporučíme konkrétny druh vápna  a hnojiva, správnu dávku, spôsob a načasovanie aplikácie.

Kladieme dôraz na najdôležitejšie opatrenia, s cieľom zlepšiť ziskovosť hospodárenia na vašej pôde.