Vápnik

Najdôležitejšia pôdna živina

Vápnik - kráľ všetkých živín

Vápnik je najdôležitejším prvkom potrebným pre spájanie pôdnych častíc do stabilných pôdnych agregátov (zhlukov) a tvorbu správnej – drobivej štruktúry pôdy. Dokáže viazať (lepiť) dokopy ílovité častice a/alebo častice humusu a vytvárať dobrú pôdnu štruktúru. Dostatočné množstvo vápnika v pôde zlepšuje jej vzdušný režim, vsakovanie a zadržiavanie/ukladanie zrážkovej vody, a podporuje tvorbu humusu. Vápnik je zodpovedný za celkový fyzikálno-chemicko-biologický stav pôdy – ten ovplyvňuje tvorbu koreňovej sústavy, rýchlu vzchádzavosť rastlín, či aktivitu aeróbnych mikroorganizmov.

Vápnik je najdôležitejším prvkom ktorý ovplyvňuje odber živín (N-P-K) rastlinou, a je základným štrukturálnym prvkom bunkových stien a mnohých enzýmov.

Bez dostatočného množstva vápnika v pôde, nie je možné dosahovať stabilné výnosy a zabezpečiť rentabilitu pestovania!

Pfad 1191@2x

Ako doplňovať vápnik do pôdy?

Vápnik sa veľmi ľahko vyplavuje z vrchnej vrstvy pôdy. To je dôvod, prečo je často vrchná vrstva pôdy chudobná na obsah vápnika, máva zhoršenú štruktúru, slabú retenčnú schopnosť (zadržiavanie/ukladanie vlahy), nízku dostupnosť živín, atď.

Dôležité je doplňovať vápnik do pôdy pravidelne. Najlacnejším a najúčinnejším spôsobom doplňovania vápnika do pôdy je vápnenie v pravidelných intervaloch 2-3 roky. Ide o tzv. udržiavacie vápnenie – ono je jedným z kľúčových predpokladov pre dosahovanie vysokých a stabilných výnosov a ziskového hospodárenia. Ak chcete zistiť aké množstvo vápnika je potrebné vápnením dodať do pôdy, použite prosím KALKULÁTOR UDRŽIAVACIEHO VÁPNENIA na tomto webe, prípadne kontaktujte našich poradcov. Majte prosím na pamäti, že všetky druhy výrobkov z vápenca obsahujú vápnik, avšak v rozdielnej koncentrácii a rozdielnej dostupnosti samotného vápnika. S ohľadom na druh opatrení, ktoré plánujete v rámci vápnenia realizovať, je dobré poradiť sa o konkrétnom druhu vápna pre tie-ktoré pôdne podmienky. V prípade potreby neváhajte prosím kontaktovať našich poradcov.

Čo ak som pôdu nikdy nevápnil, a obsah vápnika v pôde je veľmi nízky?

V prípade, že je hladina vápnika vo vašej pôde veľmi nízka, musí byť jeho množstvo doplnené výrazne vyššími dávkami vápna. Tento postup sa nazýva OZDRAVNÉ VÁPNENIE a realizuje sa iba raz. Aby ste presne zistili koľko vápnika je potrebného a aký druh vápna je najvhodnejší pre váš typ pôdy, odporúčame urobiť podrobný pôdny rozbor s meraním KVK (Katiónovej Výmennej Kapacity). Naši poradcovia vám s týmto radi pomôžu!