Kvalita vápna

Vápnenie

Aj tie najprecíznejšie pôdne rozbory, či najpresnejšie výpočty sú bezcenné, pokiaľ nepoužívame vhodný druh vápna, ktoré má zároveň zodpovedajúcu kvalitu.

V prípade že zamýšľate kúpiť určitý druh vápna, a nie ste si istý, či bude vyhovovať konkrétnym potrebám vašej pôdy, neváhajte nás kontaktovať. Bezplatne ho pre vás zanalyzujeme.

Kvalitatívne vlastnosti výrobkov určených na vápnenie pôd

1. Jemnosť mletia

Výrobky z vápencových múk musia mať bezprostredný kontakt (dotyk) s pôdnymi časticami a pôdnymi kyselinami, aby sa rozpustili a uvoľnili v sebe obsiahnuté živiny – vápnik a/alebo horčík. Vápenec zomletý na hrubú štruktúru väčšiu ako 0,3mm má príliš malú reaktívnu povrchovú plochu na to, aby reagoval s pôdnymi kyselinami a nerozpustí sa, resp. potrvá niekoľko desaťročí na to aby sa rozpustil. Práve preto platí, že úrodnosť pôdy je možné pozitívne ovplyvniť iba aplikáciou veľmi jemne mletého vápenca (vápencovej múky). Naša vápencová múka je veľmi dobrej kvality, jemnosťou mletia oveľa jemnejšia ako 0,3mm, a je v pôde vysoko reaktívna!

Ako je znázornené na obrázku nižšie, reaktívna povrchová plocha vápencovej múky so 100%-nou zrnitosťou menšou ako 0,3mm je 5-krát väčšia ako mletý vápenec zrnitosti 1,0-0,3mm. Zároveň je táto reaktívna plocha 130-krát väčšia ako u mletého vápenca zomletého na štruktúru viac ako 1,0mm. Preto je nevyhnutné používať jemne mletú vápencovú múku (suchú alebo vlhčenú).

Veľmi veľká povrchová plocha vápencovej múky (100% <0,3mm) vedie k rýchlej reakcii s pôdnymi kyselinami a rýchlemu rozpusteniu do 30-tich dní. (viď obrázok nižšie)

Výsledkom aplikácie vápencovej múky je zvýšenie pôdneho pH v priebehu približne 30-tich dní. V prípade že sa aplikuje správna (odporúčaná) dávka, optimálna hodnota pôdneho pH (KCl) 6,5 sa dosuje veľmi rýchlo.

2. (CaO) - neutralizačná hodnota

Na dosiahnutie cieľa – zvýšiť hodnotu pH pôdy, je potrebné neutralizovať pôdne kyseliny. Na meranie a vyjadrenie toho, aké množstvo pôdnych kyselín dokáže neutralizovať 1kg vápna (výrobku na vápnenie) sa používa tzv. neutralizačná hodnota (CaO).

(vápno: rozumej – výrobok podľa svojho druhu určený na vápnenie)

Čím vyššia je neutralizačná hodnota (CaO) určitého vápna, tým viac pôdnych kyselín na 1kg použitého vápna môže byť neutralizovaných, a tým menšie množstvo vápna na hektár je potrebné použiť.

Napríklad: 1kg páleného vápna BRANNTKALK (92% CaO), dokáže neutralizovať takmer dvojnásobné množstvo pôdnych kyselín ako vápencová múka alebo granulovaná forma vápencovej múky (45-53% CaO). Alebo inak povedané, na neutralizáciu rovnakého množstva pôdnych kyselín, je potrebné približne polovičné množstvo páleného vápna BRANNTKALK v porovnaní s vápencovou múkou alebo granulovanou formou vápencovej múky.

Ako prebieha neutralizačná reakcia kyselín v pôde? A aký je vlastne vzťah medzi neutralizačnou hodnotou (CaO) a samotnou neutralizáciou kyselín v pôde?

Na vysvetlenie si prosím pozrite krátku animáciu:

Neutralizačná hodnota páleného vápna BRANNTKALK (2-8mm alebo 0-5mm) je 92% CaO, nakoľko výrobky z páleného vápna svojim obsahom predstavujú čistý oxid vápenatý (CaO). V procese výpalu sa takmer celý objem vápenca (CaCO3) mení na čistý oxid vápenatý (CaO). Nevypálený vápenec nemá reálny obsah (CaO), tvorí ho 95% (CaCO3) + 5% predstavujú iné druhy minerálov – v tomto prípade sa však na výpočet jeho neutralizačnej hodnoty (CaO) používa koeficient 0,56.

Výpočet neutralizačnej hodnoty je nasledovný:

Pálené vápno

1kg páleného vápna (92% CaO) = neutralizačná hodnota 92% (CaO)

Vápencová múka (štandardná alebo granulovaná forma)

1kg vápencovej múky (95% CaCO3), teda:  0,95kg (CaCO3) x koeficient 0,56 = po prepočte neutralizačná hodnota 53% (CaO)

(„x“ = symbol násobenia)

Zásadnou podmienkou zostáva, že vypočítaná neutralizačná hodnota (CaO) vápencovej múky (jemne mletého vápenca) je relevantná len vtedy, ak táto vápencová múka dokáže v pôde reagovať s pôdnymi kyselinami a úplne sa rozpustiť. S jemnosťou mletia (100% <0,3mm) a rovnomernou aplikáciou na poli to trvá niekoľko týždňov, v osobitných prípadoch možno pár mesiacov. Pri vápenci s jemnosťou mletia väčšou ako 0,3mm a/alebo pri nerovnomernej aplikácii na poli (napr. pri granulovanej vápencovej múke) to trvá roky až desaťročia.

Pre výrobky z páleného vápna podobná podmienka neexistuje, pretože pálené vápno je okamžite rozpustné vo vode (nepotrebuje pôdne kyseliny). Pálené vápno na reakciu potrebuje iba kontakt s pôdnou vlahou (zapracuváva sa do vrchnej vstvy 0-10cm), a reaguje v pôde v priebehu niekoľkých minút alebo dní. Neutralizačná hodnota páleného vápna sa prejaví okamžite a v plnom rozsahu.

Príklad:

  1. vypočítali ste si (napr. pomocou nášho KALKULÁTORA UDRŽIAVACIEHO VÁPNENIA), že potrebná ročná dávka (množstvo) CaO pre vašu pôdu je 500 kg CaO /ha/rok
  2. teraz chcete vedieť akú dávku konkrétneho vápna potrebujete na poli vyaplikovať

3. môžete použiť náš (CaO KALKULÁTOR) alebo si dávku môžete vypočítať sami podľa matematického vzorca: 

Potrebná dávka CaO  /  (%-ny obsah CaO konkrétneho vápna /  100)

(„/“ = symbol delenia)

3. Aplikácia - pôda - vápno - kontakt vápna s pôdou

Na neutralizáciu pôdnych kyselín je potrebný bezprostredný kontakt (dotyk) častíc vápna s pôdnymi časticami. U vápencových múk sú z tohto pohľadu najdôležitejšími podmienkami jemnosť mletia a rovnomernosť vyaplikovania na poli. Čím viac častíc vápna sa dostane do kontaktu s pôdnymi časticami, tým je účinok lepší. Z pohľadu rozpustnosti vo vode je veľký rozdiel medzi vápencovými múkami (ne-rozpustné vo vode) a páleným vápnom (rozpustné vo vode).

Vápencové múky:

Vlhčená vápencová múka sa aplikuje diskovým rozmetadlom pre práškové materiály, suchá vápencová múka pomocou šnekového aplikátora – oboma spôsobmi aplikácie sa dosahuje rovnomernosť a presnosť aplikácie. Jemnosťou mletia sa u vápencových múk dosahuje bezprostredný kontakt častíc vápna s pôdnymi časticami, čo umožňuje rýchly a spoľahlivý účinok.

Vápencová múka (GRANULOVANÁ FORMA):

Granulovaná vápencová múka (granulované vápno) – práve kôli granulovanej forme dosahuje len veľmi slabý kontakt jednotlivých častíc vápna s pôdnymi časticami. Na doleuvedenom obrázku môžete vidieť granulát po niekoľkých týždňoch od aplikácie. Je nerozpustený a prakticky bez žiadneho kontaktu s pôdnymi časticami – to znamená nie je tam skoro žiaden kontakt čiastočiek vápna s pôdnymi kyselinami. Rozpustenie granulovaného vápna môže trvať mesiace až roky a potrebuje niekoľko kultivačných fáz (sezón), aby sa v pôde úplne rozložilo. Neodporúčame používať granulovanú formu vápencovej múky.

Pálené vápno:

Na rozdiel od vápencovej múky, výrobky z páleného vápna potrebujú na rozpustenie iba vodu. Sú vodo-rozpustné. Nepotrebujú kontakt s pôdnymi časticami – teda s pôdnymi kyselinami na to, aby sa rozpustili. Preto napríklad pri granulách páleného vápna BRANNTKALK 2-8mm nie je problémom nerovnomerné rozloženie na poli.  Po zapracovaní do vrchnej vrstvy pôdy 0-10cm, sa granuly páleného vápna dostanu do kontaktu s pôdnou vlahou, a rozpustia sa veľmi rýchlo – uvoľnia do pôdneho roztoku ióny vápnika (Ca2+) a hydroxidu (OH), a proces neutralizácie kyselín začína ihneď do niekoľkých minút alebo dní. Rovnako okamžite nastáva zlepšenie pôdnej štruktúry.