Erózia

Vápnenie a využívanie medziplodín ako prevencia

1. Ako erózia znižuje vášu ziskovosť hospodárenia a ako vlastne predísť erózii?

V dôsledku erózie dochádza v pôde k strate jemných pôdnych častíc (agregátov), humusu a živín. Ako môžete vidieť v tabuľke dole, priemerné straty živín v dôsledku erózie predstavujú hodnotu okolo 1 000€/ha!

Vedľajšími negatívnymi dôsledkami erózie sú:

  1. obmedzené možnosti dostatočnej hĺbky zakorenenia
  2. zníženie schopnosti ukladať vodu do zásoby (slabá retenčná schopnosť)
  3. degradácia pôdnej štruktúry

2. Ako predchádzať pôdnej erózii?

Kvalitu pôdy je možné stabilizovať doplňovaním vápnika a/alebo horčíka prostredníctvom vápnenia. Vápnik a/alebo horčík stabilizujú pôdne častice, a spájajú ich dokopy (do agregátov) – zvyšuje sa objem pôdy. Tento proces nazývame flokulácia, a je základom prevencie vzniku erózie. Pôdy s veľmi nízkym obsahom vápnika a/alebo horčíka sú vystavené vysokému riziku erózie.

Aby sme zabránili erózii pôdy, je treba vykonávať pravidelné – tzv. udržiavacie vápnenie s cieľom UDRŽAŤ ŽELANÚ KVALITU pôdy, alebo v inom prípade – realizovať ozdravné vápnenie, s cieľom ZLEPŠIŤ KVALITU pôdy na želateľnú úroveň. Pre potreby odporúčania konkrétneho typu vápna a jeho dávky, kontaktujte prosím našich poradcov.

3. Ako pôdny prísušok znižuje výnos a okysľuje pôdu?

Tvorba pôdneho prísušku nastáva, keď je narušená pôdna štruktúra – kvapky zrážkovej vody narúšajú povrch jednotlivých pôdnych agregátov. V dôsledku zlej štruktúry sa pôdne častice navzájom neviažu (nelepia) tako by mali.

Problémom pôdneho prísušku je zlý pôdo-vzdušný režim, kedy dochádza k zníženej výmene plynov medzi pôdou a atmosférou.

Prísušok svojou vzdušne-nepriechodnou vrstvou (kôrovitou) spôsobuje hromadenie CO2 v pôde, čo vedie k jej silnému okysľovaniu.

Gruppe 656@2x
Branntkalk auf Acker@2x
Strong soil acidification due to soil crusting

4. Ako predchádzať vzniku pôdneho prísušku?

Prevenciou vzniku prísušku je zlepšenie stability jednotlivých pôdnych agregátov pridaním vápnika a/alebo horčíka formou vápnenia, rovnako ako pridaním organickej hmoty (napr. využívaním medziplodín). Vápnik a horčík lepia jednotlivé pôdne častice do pevných agregátov so stabilným povrchom, ktorý tak dokáže dlhú dobu odolávať náporu dažďa bez tvorby nepriepustnej kôrovitej vrstvy.

Majte teda na pamäti potrebu vápnenia a využívania medziplodín!