Vápencová múka

Vápnenie

Čo sú výrobky z vápencovej múky?

Výrobky z vápencovej múky sú výrobky z veľmi jemne mletého vápenca alebo dolomitického vápenca. S cieľom zjednodušiť logistiku a zabrániť nadmernej prašnosti pri aplikácii – môžu byť vlhčené na 10%-ný obsah vody.

100% vhodné a schválené pre použitie v ekologickom poľnohospodárstve.

Veľmi jednoduchá aplikácia:

  1. pomocou diskového rozmetadla určeného na aplikáciu vlhčenej vápencovej múky
  2. pomocou univerzálneho rozmetadla pre hnoj, granulované a práškové materiály

Ako používať výrobky z vlhčenej vápencovej múky?

1. Vlhčená vápencová múka sa prepravuje klasickým vyklápačom (25-27 ton) a je dodávaný a uskladnený priamo na poli, na alebo v areáli agro-podniku. Viac informácií dole v texte.

2. Pomocou nakladača je vlhčená vápencová múka nakladaná do diskového rozmetadla.

3. Vlhčená vápencová múka je aplikovaná na ornú pôdu alebo pasienky.

Aké množstvo vlhčenej vápencovej múky by som mal aplikovať?

Je úrodnosť vašej pôdy dobrá a chcete ju zachovať prostredníctvom udržiavacieho vápnenia?

Na výpočet hektárových dávok vápencovej múky v rámci udržiavacieho vápnenia môžete použiť na tomto webe umiestnený náš KALKULÁTOR UDRŽIAVACIEHO VÁPNENIA alebo kontaktovať našich poradcov. Všeobecné odporúčania v oblasti udržiavacieho vápnenia nájdete na tomto webe, v sekcii VÝROBKY URČENÉ NA VÁPNENIE.

Je nevyhnutné aplikovať odporúčané množstvo každý rok?

NIE – nie je to nevyhnutné. Pre pôdu by bolo najlepšie aplikovať vlhčenú vápencovú múku pravidelne každý rok, avšak striedanie plodín, pracovné postupy atď. často neumožňujú každoročnú aplikáciu. Odporúčanú ročnú udržiavaciu dávku je možné za niekoľko rokov kumulovať, a vyaplikovať ju jednorázovo. Odporúčame aplikačný interval predĺžiť – maximálne však na 3 roky.

Napríklad: ročná dávka v rámci udržiavaceho vápnena je 1000kg/ha. Vápnenie však môžete realizovať napr. každé 3 roky, povedzme vždy po zbere ozimnej obilniny. V takomto prípade budete každé 3 roky používať kumulovanú dávku 3000 kg/ha.

Rozhodli ste sa teda zlepšiť úrodnosť vašej pôdy?

V prípade, že už máte pôdny rozbor: 
Výborne! Pošlite nám výsledky pôdneho roboru alebo kontaktujte našich poradcov. Prepočítame vám potrebné množstvo vápna a iných druhov hnojív. Samozrejme bezplatne!

V prípade, že nemáte pôdny rozbor: 
Bez pôdneho rozboru nie je možné zodpovedne radiť v oblasti vápnenia. Odporúčame vám urobiť niektorý z rozborov, ktoré popisujeme na tomto webe. Ak uprednostňujete iný typ pôdneho rozboru, nie je to problém – hneď ako budete mať výsledky, môžte nám ich zaslať alebo kontaktovať našich poradcov. Na základe výsledkov vám odporučíme konkrétny druh a dávku vápna a iných hnojív. Samozrejme bezplatne! V prípade, že aktuálne nemáte dostatok času na pôdny rozbor, je vhodné riadiť sa našimi VŠEOBECNÝMI ODPORÚČANIAMI alebo použiť náš KALKULÁTOR UDRŽIAVACIEHO VÁPNENIA na tomto webe. Pôdny rozbor je však potrebné urobiť hneď ako vám to čas dovolí.

Kedy je najvhodnejší čas na aplikáciu?

Vlhčené vápencové múky je možné aplikovať počas celého roka, osobitne však odporúčame niektoré vybrané obdobia.

Ako uskladňovať vlhčené vápencové múky?

Vlhčené vápencové múky sú zákazníkovi dodávané klasickým vyklápačom (25-27 ton) priamo na miesto použitia (pole), alebo na akékoľvek iné miesto ktoré si zákazník zvolí. Priamo na otvorenom priestranstve na poli môžu byť uskladnené počas niekoľkých týždňov. V prípade potreby skladovania niekoľko mesiacov, je potrebné kopu vápencovej múky prekryť jednoduchou plachtou alebo eventuálne uskladniť v areáli agrop-podniku pod jednoduchým prístreškom. V prípade skladovania na otvorenom priestranstve na poli sa nesmie vápencová múka skladovať v jame, inak hrozí nahromadenie vody v múke. Dažďová voda musí mať možnosť odtekať. Škrupina ktorá sa môže vytvoriť po daždi na povrchu kopy nemá žiaden vplyv na kvalitu. Prelomí sa lyžicou nakladača alebo sa opäť sama ľahko rozdrví na prach pri samotnom rozhadzovaní rozmetadlom.

Je vždy nevyhnutné vlhčené vápencové múky zapracovať do pôdy?

NIE – nie je to vždy nevyhnutné ale odporúčame to urobiť. Vlhčené vápencové múky nie je vždy nevyhnutné zapracovať do pôdy. Je možné ich ponechať na povrchu pôdy a do pôdnej vrstvy sa dostanú splavením prostredníctvom zrážkovej vody.

ÁNO – pre dosiahnutie rýchlejšieho účinku však odporúčame vápencové múky rovnomerne zapracovať do vrchnej vrstvy ornice kultivátorom, bránami a podobne – max. však do hĺbky 30cm.  Pozor! Vápencové múky sa nesmú zaorávať – to je veľmi dôležité!

 

Je problémom kontakt vápencových múk s inými hnojivami ako napr. hnojovicou, či hnojivami s vysokým obsahom dusíka?

NIE – kontakt vápencových múk s hnojovicou, hnojom, dusikatými či inými druhi hnojív nie je problém. Môžu byť aplikované a zapracované jednotlivo alebo aj naraz spolu – bez akýchkoľvek obmedzení. Niektorí pestovatelia dokonca miešajú hnoj či kompost spolu s vápencovou múkou, a aplikujú ich súčasne. Je to veľmi dobrá kombinácia.

Je možné vlhčenými vápencovými múkami predávkovať?

NIE – Vlhčené vápencové múky ako uhličitany zvýšia pôdne pH(KCl) na úroveň 6,8-7,0 – teda na optimálnu úroveň. Hodnota pH(KCl) túto úroveň už ďalej neprekročí, keďže v pôde už nezostanú voľné kyseliny, ktoré by ďalej rozpúšťali častice vápencovej múky. Pôda sa takto dostáva do optimálneho rozsahu uličitanového pufra (vyrovnávacia schopnosť). V prípade, že v pôde ostane určité množstvo vápencovej múky navyše, bude to na prospech – v najbližšom čase nebude potrebné robiť ďalšie udržiavacie vápnenie. Odporúčame urobiť každé 2 roky pôdny rozbor a zistíte, či je v pôde ešte prítomné nejaké množstvo vápencovej múky. V prípade že sa v pôde už nenachádza žiadne množstvo vápencovej múky, mali by ste opäť realizovať udržiavacie vápnenie.