Všeobecné informácie

Vápnenie

Čo je vápno?

Pod pojmom vápno sa zvyčajne myslí vápenec alebo dolomitický vápenec. Obe horniny tvoria časti pohoria Álp alebo Dolomitov. Podstatou vápenca je minerál uhličitan vápenatý CaCO3, podstatou dolomitického vápenca je minerál uhličitan vápenato-horečnatý CaMg(Co3)2. Tieto minerály vznikli vyzrážaním v mori, alebo boli vytvorené podmorskými organizmami, napr. koralmi v dávnych dobách. Vďaka pohybom v zemskej kôre, keď sa tvorili pohoria v priebehu miliónov rokov, môžeme dnes tieto minerály ťažiť v kameňolomoch. Vyťažený vápenec drvíme do veľmi jemne mletej podoby (vápencovej múky), alebo spracovávame výpalom vo vysokej peci do podoby páleného vápna. Finálne výrobky z vápenca využívame ako hnojivo, a na zúrodňovanie – udržiavanie kvalitatívnych vlastností pôdy.

V niektorých priemyselných odvetviach vzniká uhličitan vápenatý alebo iný druh materiálu bohatého na obsah vápnika – ako vedľajší produkt výroby. Niektoré z týchto vedľajších produktov môžu byť použité ako vápenaté hnojivo a nazývajú sa tiež vápnom.

Materiály s obsahom vápnika, ktoré vznikli ako vedľajší produkt výroby – bývajú zvyčajne veľmi lacné, no nie vždy spĺňajú podmienky materiálu vhodného na úpravu pôdy. Pred použitím takéhoto materiálu sa každopádne uistite, či ide naozaj o materiál, ktorý je schopný zlepšiť úrodnosť pôdy. V prípade potreby môžete kontaktovať našich poradcov.

Stáva sa, že niekedy je určitý produkt označený ako vápno, ale v skutočnosti vápnom nie je. Napríklad kremičitany vápenaté (CaSi) sú často ponúkané ako vápno, ale nie sú vápnom – nemajú schopnosť neutralizovať pôdne kyseliny.

Rovnako aj sádra (sádrovec) sa často predáva ako vápno, no je to tiež produkt, ktorý nemá schopnosť neutralizovať pôdne kyseliny. Napriek tomu je však sádrovec dobrým hnojivom a produktom na úpravu pôdy. Vo všeobecnosti je na trhu veľa rôznych produktov označovaných ako „vápno“. Niektoré sú veľmi lacné a naopak, niektoré príliš drahé. Pre pestovateľov je dôležité použiť materiál takej kvality, ktorá by spĺňala požiadavky pôdy na jej zúrodnenie. Zároveň by malo ísť o materiál tomu primeranej ceny.  Používanie výlučne lacných druhov materiálov, býva v konečnom dôsledku drahšie, ako používanie vápna správneho typu a kvality.

Vápencové múky

Vápencové múky sú veľmi jemne mletým materiálom – vápencom alebo dolomitickým vápencom.

Na účely všeobecného použitia, ako je zvýšenie hodnoty pH, udržiavacie vápnenie atď. – nezáleží na tom, či sa používa múka z vápenca alebo dolomitického vápenca.

Oveľa dôležitejšia ja samotná kvalita vápencovej múky. Vlastnosti kvality akými sú jemnosť mletia, kvalitatívna forma dodania z výroby, aplikačné vlastnosti – sú kľúčovými faktormi zaručujúcimi účinnosť.

Našou skúsenosťou je, že kvalita vápencovej múky sa môže výrazne líšiť v závislosti od konkrétneho dodávateľa. Uistite sa preto, že pre svoje potreby kupujete tú správnu kvalitu.

Proces výroby vápencových múk:

1. vápenec alebo dolomitický vápenec sa povrchovo ťažia

2. Drvenie a mletie

3. Aplikácia vo vlhčenej forme diskovým rozmetadlom pre práškové materiály alebo aplikácia v suchej forme pomocou šnekového aplikátora

1. Vápencová múka (VLHČENÁ FORMA)

Spôsob dodania:
Vlhčená vápencová múka je veľmi jemne mletý vápenec, ktorý je vo výrobnom závode pred samotnou nakládkou (dodaním) navlhčený na 10%-ný obsah vody. Vlhčenie vápencovej múky umožňuje zjednodušiť logistiku a zabrániť nadmernej prašnosti pri aplikácii na poli. Takto vlhčené vápno je možné skladovať priamo na poli alebo a aplikovať pomocou diskového rozmetadla pre práškové materiály.

Uskladnenie:
Vlhčené vápencové múky sú zákazníkovi dodávané klasickým vyklápačom (25-27 ton) priamo na miesto použitia (pole), alebo na akékoľvek iné miesto ktoré si zákazník zvolí. Priamo na otvorenom priestranstve na poli môžu byť uskladnené počas niekoľkých týždňov. V prípade potreby skladovania niekoľko mesiacov, je potrebné kopu vápencovej múky prekryť jednoduchou plachtou alebo eventuálne uskladniť v areáli agrop-podniku pod jednoduchým prístreškom. V prípade skladovania na otvorenom priestranstve na poli sa nesmie vápencová múka skladovať v jame, inak hrozí nahromadenie vody v múke. Dažďová voda musí mať možnosť odtekať. Škrupina ktorá sa môže vytvoriť po daždi na povrchu kopy nemá žiaden vplyv na kvalitu. Prelomí sa lyžicou nakladača alebo sa opäť sama ľahko rozdrví na prach pri samotnom rozhadzovaní rozmetadlom.

Aplikácia:
Vlhčená vápencová múka sa nakladá nakladačom do rozmetadla a je aplikovaná na pole. Šírka rozmetania zvyčajne 12-15 m v závislosti od typu rozmetadla.

Na aplikáciu môžeme použiť 2 typy rozmetadiel:

  1. diskové rozmetadlo určené na aplikáciu vlhčenej vápencovej múky (precízna, presná a rýchla aplikácia)
  2. univerzálne rozmetadlo pre hnoj, granulované a práškové materiály – rozmetadlo musí byť vybavené hydraulicky výškovo nastaviteľnou medzistenou oddeľujúcou rozmetacie ústrojenstvo. Nevyhnutnosťou sú rozmetacie disky vhodné pre práškové a granulované materiály.

2. Vápencová múka (SUCHÁ FORMA)

Spôsob dodania:
Vápencová múka (suchá) je veľmi jemne mletý vápenec dodávaný štandardne – bez vlhčenia. Dodanie v cisternových autách (silo-cisterny) s pneumatickým vyprázdňovaním. Vápencová múka sa plní z cisterny priamo do šnekového aplikátora alebo sa skladuje v sile pre vápenaté materiály.

Uskladnenie:
Uskladnenie v sile pre vápenaté materiály. Ak je zabránené kontaktu s vodou, je možné suchú vápencovú múku skladovať bez ujmy niekoľko rokov. Preskladnenie v sile nie je nevyhnutnosťou – vápencovú múku je možné priamo z cisterny plniť do šnekového aplikátora pre suché práškové materiály. Šírka aplikácie zvyčajne 6-15 m, v závislosti od druhu aplikátora a šírky aplikačných ramien.

Aplikácia:
Vápencovú múku (suchú formu) je nevyhnutné aplikovať jedine špeciálnym, tzv. šnekovým aplikátorom. Na trhu už dnes existuje vcelku dobrá ponuka zmluvných služieb šnekovým aplikátorom, prípadne môže existovať možnosť si jednoduchý šnekový aplikátor prenajať.

Obe formy vápencových múk (suché i vlhčené) majú veľmi dobré aplikačné vlastnosti – pri použití správneho rozmetadla umožňujú precíznu, presnú a rýchlu aplikáciu. Umožňujú rovnomerné rozloženie na poli a výborný kontakt s pôdou – čiastočky vápencovej múky majú bezprostredný kontakt (dotyk) s pôdnymi časticami a pôdnymi kyselinami. To umožňuje rýchle rozpustenie, a uvoľňovanie vápnika a/alebo horčíka. Samozrejme, podmienkou rýchleho vplyvu na pôdnu úrodnosť je zodpovedajúca kvalita materiálu.

3. Vápencová múka (GRANULOVANÁ FORMA)

Suchú vápencovú múku je možné granulovať pomocou vody a granulačného činidla (pojiva) do granúl veľkosti 2-8mm. Granulát je možné aplikovať jednoduchým diskovým rozmetadlom. Táto forma aplikácie vápna má však niekoľko veľkých nevýhod.

Máme viacero skúseností, že použitie granulačného činidla (pojiva) môže vytvárať veľmi silnú štruktúru granulátu, čo vedie k ich pomalému rozkladu v pôde. Bez použitia pojiva však bývajú granuly príliš mäkké a krehké, a rovnomernosť aplikácie veľmi slabá. Faktom je, že mletý vápenec potrebuje na rýchle naštartovanie efektu čo najväčšiu kontaktnú plochu vápna s pôdou – teda kontakt častíc vápenca s pôdnymi časticami a pôdnymi kyselinami. U granulovanej formy sú tieto možnosti výrazne limitované, čo je významnou nevýhodou.

V porovnaní s aplikáciou vápencovej múky (suchej alebo vlhčenej) v práškovom stave, je aplikácia granulovanej formy veľmi nerovnomerná – nie je možné dosiahnuť rovnako precíznu a presnú aplikáciu.

Vápno je na povrchu pôdy prítomné výlučne len na mieste kde leží rozhodený granulát. Príčinou je oveľa menší kontakt povrchu granúl s pôdou ako je to pri práškovej forme. Počas 1-2 rokov od aplikácie sa dosahuje len veľmi slabý, takmer žiaden efekt. Kôli vysokej cene granulovanej formy, pestovatelia zvyčajne používajú dávku len okolo 200-500 kg/ha. S ohľadom na neutralizačnú hodnotu mletého vápenca 45-50% (CaO), je použité neutralizačné množstvo (CaO) na hektár príliš nízke (90-250 kg/ha CaO).

Zhodnotiac všetky špecifiká prichádzame k záveru, že granulovaná forma vápencovej múky nie je dobrým spôsobom vápnenia.

Granulovanú formu vápencovej múky je možné využiť na miestach, kde nie je možné použiť aplikátor práškovej formy, napr. pri pasienkoch na strmých svahoch. Pri aplikácii na ornú pôdu na strmších svahoch sa však odporúča použiť drvený, 100%-ne vodorozpustný materiál – pálené vápno 2-8mm, ktoré je možné vyaplikovať jednoduchým diskovým rozmetadlom.

Pálené vápno:

Pálené vápno je prírodný kalcitický vápenec, ktorý sa pri výpale zahrieva na teplotu cca 1000°C. V tomto procese stratí vápenec 50% svojej hmotnosti, a mení sa na čistý oxid vápenatý (CaO) – týmto sa stáva rozpustným vo vode.

Výrobky z páleného vápna sa používajú na rýchlu úpravu pH, alebo na zlepšenie pôdnej štruktúry na stredne-ťažkých a ťažkých pôdach.

Na dosiahnutie dobrých výsledkov je treba používať vysokú kvalitu kalcitického páleného vápna. Z pohľadu zlepšenia pôdnej štruktúry, napríklad používanie lacného páleného vápna s vysokým obsahom horčíka spôsobuje práve neželaný – opačný efekt.

Proces výroby páleného vápna:

1. Prírodný vápenec sa povrchovo ťaží

2. Zahrievanie vápenca pri výpale vo vysokej peci na teplotu cca 1000°C

3. Drvenie a preosievanie páleného vápenca

Uskladnenie:
Pálené vápno veľmi intenzívne reaguje s vodou. To je dôvod jeho rýchleho a veľmi dobrého účinku. V prípade, že sa pálené vápno v mieste uskladnenia dostane do kontaktu s vodou, okamžite sa veľmi zahreje (>200°C) a získa trojnásobný objem.

Je veľmi dôležité uskladňovať výrobky z páleného vápna na suchom mieste!

V dôsledku reakcie páleného vápna so vzdušnou vlhkosťou, majú výrobky z páleného vápna tendenciu sa drobiť. Odporúča sa preto výrobky z páleného vápna neskladovať dlhšie ako 6 mesiacov.

Aplikácia:
Výrobky z páleného vápna ako napr. BRANNTKALK 2-8mm je možné aplikovať pomocou jednoduchého diskového rozmetadla. Šírka rozhodenia 24-32 m. Pálené vápno BRANNTKALK 0-5mm sa aplikje šnekovým aplikátorom pre práškové materiály. Vyaplikované pálené vápno je potrebné čo najskôr zapracovať do pôdy – je potrebné zabrániť situácii, kedy by sa ešte nezapracované vápno mohlo dostať do styku s výdatnými prehánkami. Pálené vápno je potrebné zapracovať do vrchnej vrstvy 0-10 cm ihneď, alebo max. do niekoľkých dní od aplikácie. Sejbu je možné realizovať ihneď po aplikácii, alebo zapracovaní páleného vápna do pôdy – pálené vápno nepoškodzuje vschádzajúce rastliny.

Pri rozhodovaní sa ktorý typ vápna použiť s ohľadom na pestovanú plodinu, či rýchlosť potrebného zásahu v pôde – odporúčame spraviť informatívny pôdny rozbor a obrátiť sa na našich poradcov.

Neváhajte nás kontaktovať. Pomôžeme vám s výberom najvhodnejšieho typu výrobku.